ขออนุญาตก่อสร้างในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า

   เนื่องจากการก่อสร้างภายในเขตปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างระบบรถไฟฟ้า ซึ่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัด อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 มาตรา 38บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอื่นใดติดตั้งสิ่งใด ขุดหรือเจาะพื้นดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคแก่ระบบขนส่งมวลชน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และในการอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่จะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดด้วยหรือไม่ก็ได้

ขั้นตอนการให้บริการ
1.ยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างต่อ รฟม. พร้อมทั้งเอกสาร 
2.ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนด 
3.ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นขอ

หลักฐานที่ใช้
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ ที่แสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
2. สำเนาโฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินในการอนุญาตให้บริษัทฯ ปลูกสร้างอาคารพร้อมสำ เนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
3. แบบรายละเอียดก่อสร้างอาคาร และวิธีก่อสร้างฐานรากและชั้นใต้ดินของอาคาร
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามแบบพิมพ์ที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์ม

  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -