การยื่นคำร้องขอเช่า/ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจในการดำเนินโครงการระบบทางด่วนเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจร ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างระบบทางด่วนเมื่อแล้วเสร็จเปิดใช้บริการแล้วจะมีพื้นที่ใต้ทางด่วน และอยู่ในความดูแลของ กทพ. ซึ่ง
ปัจจุบัน กทพ. ได้นำพื้นที่ใต้ทางด่วนบางส่วนมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ เช่น การจัดทำสวนสาธารณะ ลานกีฬา เส้นทาง
ลัด เส้นทางจักรยาน เป็นต้น และพื้นที่บางส่วน กทพ. มีนโยบายที่จะให้บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปเช่นเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการดูแลรักษา
พื้นที่จากการบุกรุกและเป็นรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทางพิเศษ


ขั้นตอนการให้บริการ
แผนภูมิการปฏิบัติงานเช่าพื้นที่รายใหม่ (ระยะเวลาดำเนินการ 22 วัน) 
งานขอต่อสัญญาเช่ากรณีใช้พื้นที่ถูกต้องตามสัญญา (ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน) 
งานขอต่อสัญญาเช่ากรณีใช้พื้นที่ไม่ถูกต้องตามสัญญา(ระยะเวลาดำเนินการ 22 วัน) 
แผนภูมิการปฎิบัติงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง(ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน) 
แผนภูมิการปฎิบัติงานเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง(ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน) 
แผนภูมิการปฎิบัติงานเช่าพื้นที่เพื่อถ่ายภาพยนต์(ระยะเวลาดำเนินการ 12 วัน) 


หลักฐานที่ใช้
บุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนผังแสดงพื้นที่ที่ขอเช่าโดยสังเขป
4. ใบเสนอราคาค่าเช่า
นิติบุคคล
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
5. แผนผังแสดงพื้นที่ที่ขอเช่าโดยสังเขป
6. ใบเสนอราคาค่าเช่า

แบบฟอร์ม
คำร้องขอต่อสัญญาเช่าพื่นที่ในเขตทางพิเศษ

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -