การตรวจสอบที่ดินที่ขออนุญาตทำนิติกรรม

เป็นการตรวจสอบที่ดินว่าถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษหรือไม่

ขั้นตอนการให้บริการ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
ขอตรวจสอบที่ดิน


ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -