ขออนุญาตเชื่อมทางเข้าออกในทางหลวงชนบท (กรณีทางอยู่ระหว่างการก่อสร้าง)

ในกรณีขอเชื่อมทาง กับทางหลวงชนบทที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างสำนักก่อสร้างจะเป็นผู้อนุญาต ส่วนในกรณีทางหลวงชนบททั่วไป ใช้งานอยู่แล้ว สำนักงานทางหลวงชนบท จะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

ขั้นตอนการให้บริการ
  โดยมีกระบวนการดังนี้ 

หลักฐานที่ใช้
  -


แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาให้บริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -