การขออนุญาตวางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ

กรมทางหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้วางหรือเชื่อมท่อระบายน้ำ ดังต่อไปนี้
1. การขออนุญาตระบายน้ำจากที่ดินริมเขตทางหลวงลงสู่เขตทางหลวงผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงแผนผังที่ตั้งของที่ดินและลำรางแม่น้ำ คลองต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงต่าง ๆ ซึ่งการระบายน้ำสองข้างทางหลวง ไปต่อเชื่อมอยู่ หรือมิได้ต่อเชื่อมอยู่ก็ตาม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต กรมทางหลวงจะอนุญาตให้มีการระบายน้ำลงสู่เขตทางหลวง เฉพาะบริเวณที่ท่อระบายน้ำหรือคูระบายน้ำ ของทางหลวงมี ความจุหรือมีความสามารถเพียงพอที่จะรับปริมาณน้ำดังกล่าวได้ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอเอกสารเพื่อประกอบการ พิจารณาดังต่อไปนี้
 1.1 ระบบการกำจัดน้ำเสียก่อนที่จะระบายน้ำลงสู่เขตทางหลวง ซึ่งมีสถาบันทางราชการหรือวิศวกร ที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง
 1.2 ใบอนุญาตหรือความยินยอมจากกรมชลประทาน กรมเจ้าท่า ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลลำราง แม่น้ำ คลอง ที่รับน้ำจากการระบายนั้น
 1.3 การะระบายน้ำจากอาคารทั่วไปไม่อยู่ในข่ายที่จะต้องมีการบำบัดน้ำเสีย จะต้องมีการก่อสร้างบ่อดักเศษขยะ ตะกอน และไขมัน
2.ข้อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
 2.1 ให้ก่อสร้างบ่อพักไขมันในที่ดินของผู้ขอฯ บริเวณริมเขตทางหลวงก่อนเชื่อมท่อระบายน้ำลงสู่ทางระบายน้ำ ในเขตทางหลวงและให้ผู้ขอฯจัดทำประตูน้ำสำหรับเปิดปิดเพื่อควบคุมการระบายน้ำไว้ด้วย ในกรณีที่น้ำระบายออกมาสกปรก จะสามารถปิดกั้นน้ำดังกล่าวไว้ได้
 2.2 น้ำที่ระบายออกมาจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดได้ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดีแล้วเท่านั้น ห้ามระบายน้ำเน่าสกปรกลงสู่ทางระบายน้ำในเขตทางหลวง
 2.3 ผู้ที่ได้รับอนุญาตยินยอมให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเข้าตรวจสอบการระบายน้ำ และยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทุกประการ
 2.4 ผู้ขอฯจะต้องดูแลทางระบายน้ำในเขตทางหลวงให้น้ำที่ระบายออกมาสามารถไหลผ่านลงสู่ คลองสาธารณะได้ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังมีผลกระทบต่อโครงสร้างทางหลวง และความเสียหายของผู้อื่นในกรณีที่มีปัญหาผู้ขอฯต้องรับผิดชอบแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามที่แขวงฯกำ หนดโดยผู้ขอฯเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
 2.5 หากปรากฎหรือพบว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น และน้ำที่ปล่อยมามีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม กรมทางหลวงจะเพิกถอนการอนุญาตทันที โดยผู้ได้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงไม่ได้ และจะต้องรับผิชชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้น


ขั้นตอนการให้บริการ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ


หลักฐานที่ใช้
1.แบบแปลนแผนผัง พร้อมรูปตัดแสดงการเดินท่อน้ำทิ้งภายในที่ดินผู้ขอฯจนกระทั่งมาบรรจบ ท่อระบายน้ำทางหลวง หรือทางระบายน้ำทางหลวง
2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฯ ในกรณีที่ผู้ขอฯเป็นเอกชน
3.ในกรณีที่บริษัท ห้างหุ้นส่วน ให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนประกอบ และในกรณีที่มีการมอบอำนาจทำการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วน พร้อมสำเนาตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
4.เอกสารและแบบแปลนในการขออนุญาตอย่างละ 4 ชุดสำหรับหนังสือมอบอำนาจฉบับแรกให้ติดอากรราคา 10 บาท

แบบฟอร์ม
คำขออนุญาตสร้าง…..ในเขตทางหลวง


ระยะเวลาการบริการ
  -


ค่าธรรมเนียม
  -