การขออนุญาตปลูกสร้างอาคารริมทางหลวง

     การปลูกสร้างอาคารริมเขตทางหลวงบางเส้นทาง โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 18 เมษายน 2535 ตามมาตรา49 ดังนี้มาตรา 49 เมื่อมีความจำเป็นจะต้องควบคุมทางเข้าออกทางหลวง เพื่อการจราจรบนทางหลวงเป็นไปโดยรวดเร็วสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง

ขั้นตอนการให้บริการ
กระบวนการดังนี้


หลักฐานที่ใช้
1.แบบแผนผังอาคารพื้นชั้นล่าง แสดงทางเข้าออกตัวอาคารพื้นที่จอดรถ หยุดรถ ถนน ภายในบริเวณและทางเชื่อมเข้าออก  
- แบบด้านข้างของอาคาร หรือรูปตัดแสดงด้านข้าง แสดงแนวอาคารที่ห่างจากเขตทางหลวง
- แบบรูปตัดตัวอาคารแสดงการใช้พื้นที่ต่าง ๆ โดยย่อ และบริเวณที่ใช้เป็นพื้นที่จอดรถ
2.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฯเป็นเอกชน
3.ในกรณีที่เป็นบริษัท , ห้างหุ้นส่วน ให้แสดงหนังสือการจดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนประกอบ และในกรณีที่มีการมอบอำนาจแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท , ห้างหุ้นส่วน พร้อมสำเนาตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
4.เอกสารและแบบแปลนในการขออนุญาตอย่างละ 4 ชุดสำหรับหนังสือมอบอำนาจฉบับแรกให้ติดอากรราคา 10 บาท

แบบฟอร์ม
ขออนุญาตสร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารในที่ดินริมเขตทางหลวง

ระยะเวลาการบริการ
-

ค่าธรรมเนียม
-