คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนักงานรัฐมนตรี
   กระบวนการสนับสนุน

กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กระบวนการสนับสนุน


กองกลาง 
   กระบวนการสนับสนุน

กองตรวจราชการ 
   
กระบวนการสนับสนุน

กองการต่างประเทศ
   กระบวนการสนับสนุน

กองบริหารการคลัง  
   กระบวนการสนับสนุน

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
  กระบวนงานสร้างคุณค่า

   กระบวนงานสนับสนุน

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
   
กระบวนงานสนับสนุน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
   กระบวนงานสนับสนุน

กองกฎหมาย
   
กระบวนงานสนับสนุน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   
กระบวนการสร้างคุณค่า

กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
   
กระบวนการสร้างคุณค่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   
กระบวนการสร้างคุณค่า

   กระบวนการสนับสนุน


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
   กระบวนการสร้างคุณค่า

   กระบวนการสนับสนุน

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
   
กระบวนการสร้างคุณค่า

สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 
   
กระบวนการสร้างคุณค่า