คู่มือการปฏิบัติงาน

สำนักงานรัฐมนตรี (สรค.)


กองกลาง (กก.)

กองตรวจราชการ (กต.)

กองการต่างประเทศ (กตท.)

กองบริหารการคลัง (กบค.)

กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.)

      คู่มือกระบวนงานสนับสนุน

      คู่มือกระบวนงานสร้างคุณค่า

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กป.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)

กองกฎหมาย (กม.)

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน (กอ.)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สคอ.)

สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (สสอ.)