การขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทางหลวง

กรมทางหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ติดตั้ง ป้ายแนะนำสถานที่ราชการและเอกชน ดังต่อไปนี้ 
1. ลักษณะกิจการสถานที่สำคัญ สถานที่ราชการและสถานที่เอกชนที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อ จำนวนมาก แต่มิใช่การเดินทางมาเป็นประจำ ซึ่งผู้ใช้ทางอาจหลงทาง หรือเข้าออกบริเวณนั้นไม่คล่องตัว อันเป็นสาเหตุทำให้เกิดการจราจร ติดขัดหรือเกิดอุบัติเหตุได้ สถานที่เหล่านี้ได้แก่ 
1.1 สถานที่ราชการ 
1.2 สถานที่เอกชน 
(1) สนามกีฬา 
(2) ศูนย์การค้า, ตลาดนัด, สถานที่จัดจำหน่ายสินค้าOTOP 
(3) แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม ที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(4) สถานศึกษา 
(5) โรงพยาบาล 
(6) ศาสนสถานทุกศาสนา 
(7) นิคมอุตสาหกรรม 
(8) มูลนิธิและองค์กรการกุศล 
(9) หมุ่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม 
(10) สำนักงานพรรคการเมือง 
2. มาตรฐานและการติดตั้งป้าย 
ป้ายแนะนำ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของสถานที่สำคัญดังกล่าว กำหนดไว้ 3 ประเภท คือ 
ก) ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง 
ข) ป้ายชี้ทาง 
ค) ป้ายแหล่งท่องเที่ยว 
ตำแหน่งของป้ายแนะนำสำหรับการนี้ห้ามมิให้ติดตั้งที่ปริเวณทางแยกทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวง ได้ติดตั้งป้ายแนะนำตามมาตรฐานไว้ทั้งนี้ รายละเอียดการใช้ การติดตั้ง และมาตราฐานรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมทางหลวงกำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการ
ผู้ขออนุญาตยื่นความจำนงผ่านหมวดการทาง แขวงการทาง สำนักงานบำรุงทาง 
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ


หลักฐานที่ใช้
1.แบบแปลนที่สังเขปแสดงเส้นทางหลวงและที่ตั้งสถานที่ขออนุญาตมาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1: 500
2.รูปแบบของป้าย , ขนาด, ข้อความ หรือสัญลักษณ์ในป้าย
3.สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอฯ ในกรณีที่ผู้ขอฯเป็นเอกชน
4.ในกรณีที่เป็นบริษัท , ห้างหุ้นส่วน ให้แสดงหนังสือการจดทะเบียนบริษัท , ห้างหุ้นส่วนประกอบ และในกรณีที่มีการมอบอำนาจแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมตราประทับของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท , ห้างหุ้นส่วน พร้อมสำเนาตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
5.เอกสารและแบบแปลนในการขออนุญาตอย่างละ 4 ชุด สำหรับหนังสือมอบอำนาจฉบับแรก ให้ติดอากรราคา 10 บาท

แบบฟอร์ม
คำขออนุญาตสร้าง…..ในเขตทางหลวง


ระยะเวลาการบริการ
  -


ค่าธรรมเนียม
  -