การขออนุญาตใช้เขตทางติดตั้งระบบสาธารณูปโภค/ท่อก๊าซ

สำนักบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2549 (ฉบับแก้ไข) อยู่จำนวน 2 สายทาง คือ 
1. ถนนราชพฤกษ์ กม. ที่ 0+000 –14+000 (คลองมหาสวัสดิ์)
2. ถนนกัลปพฤกษ์ กม.ที่ 0+000 –7+700 (จุดตัดถนนราชพฤกษ์) 
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งสาธารณูปโภค ในเขตทาง ของกรม ทางหลวงชนบท จะต้องขออนุญาตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ    

หลักฐานที่ใช้
1.แบบฟอร์มคำขออนุญาตของกรมทางหลวงชนบท 
-คำขออนุญาตกระทำการใด ๆ ในเขตทาง ของกรมทางหลวงชนบท
2.ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ภาพถ่ายสำเนาโฉนดที่ดิน
ซึ่งประสงค์จะทำทางเชื่อมเข้า-ออก ทางหลวงชนบท 
กรณีที่ที่ดินติดจำนองจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจำนอง
3.ท่านจะต้องเตรียมแบบฟอร์มคำขออนุญาตกระทำการใด ๆ ในเขตทาง ของกรมทางหลวง
ชนบท กรอกลายละเอียดให้ครบถ้วน และเอกสารประกอบ พร้อมแบบแปลนของตัวอาคาร ต้องใช้ทั้งหมด 3 ชุด สำหรับหนังสือมอบ
อำนาจฉบับแรกให้ติดอากรแสตมป์ และถ่ายสำเนา

แบบฟอร์ม
  -


ระยะเวลาการบริการ
  -


ค่าธรรมเนียม
  -