การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวงชนบท

     สำนักบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2549 (ฉบับแก้ไข)  อยู่จำนวน 2 สายทาง คือ 
1. ถนนราชพฤกษ์ กม. ที่ 0+000 – 14+000 (คลองมหาสวัสดิ์)
2. ถนนกัลปพฤกษ์ กม.ที่ 0+000 – 7+700 (จุดตัดถนนราชพฤกษ์)
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอก่อสร้างทางเชื่อมเข้า-ออก ทางหลวงชนบท  จะต้องขออนุญาตต่อกรมทางหลวงชนบท ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ


หลักฐานที่ใช้
1.แบบแปลนก่อสร้างทางเชื่อมกับกรมทางหลวงชนบท สำหรับรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน  คือ
 -ทางเชื่อมเพื่อเข้า-ออก บ้านพักอาศัย (มีทางเท้าบนถนน)    ตามแบบเลขที่ ช.1/2546
 -ทางเชื่อมเพื่อเข้า-ออก บ้านพักอาศัย (ไม่มีทางเท้าบนถนน)    ตามแบบเลขที่ ช.2/2546
 -ทางเชื่อมเพื่อเข้า-ออก อาคารพาณิชย์และอาคารอื่น ๆ   (ไม่มีทางเท้าบนถนน) ตามแบบเลขที่ ช.3/2546
 -ทางเชื่อมเพื่อเข้า-ออก อาคารพาณิชย์และอาคารอื่น ๆ   (มีทางเท้าบนถนน) ตามแบบเลขที่ ช.4/2546
 -ทางเชื่อมเพื่อเข้า-ออก สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ (ตามแบบเลขที่ ชน.01-05/2546)
2.ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ภาพถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินซึ่งประสงค์จะทำทางเชื่อมเข้า-ออก ทางหลวงชนบท กรณีที่ที่ดินติดจำนองจะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้รับจำนอง
3.กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการขออนุญาตแทนเจ้าของที่ดิน จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจด้วย พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ฉบับแรก 
4.กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมตราประทับของนิติบุคคลนั้น ๆ และต้องมีหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท     กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลนั้นด้วย 
5.เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

แบบฟอร์ม
แบบคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางของกรมทางหลวงชนบท   
แบบมาตรฐานการเข้า-ออกทางหลวง    
แบบขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งใด ในเขตทางหลวง เพื่อเป็นทางเข้าออก   

ระยะเวลาให้บริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -