บริการประชาชน

การขอหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book)

การขอหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book)

สนข.3 (สส.) มีการออกหนังสือคนประจำเรืออยู่ 2 ประเภท คือ
1. หนังสือคนประจำเรือสำหรับเรือประมง
2. หนังสือคนประจำเรือสำหรับเรือที่มิใช่เรือประมง
หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) หมายถึง เอกสารที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีออกให้กับบุคคลผู้ประสงค์จะลงทำการในเรือเดินทะเล สำหรับการบันทึกประวัติการทำงานในเรือและใช้ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ เพื่อสมัครสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถและให้ใช้เป็นเอกสารพยานการเลิกจ้าง
คุณสมบัติของคนประจำเรือ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์
2. ไม่เป็นผู้วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ร่างกายพิการ หรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถทำงานตามตำแหน่งหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อซึ่งน่ารังเกียจ

ขั้นตอนการให้บริการ

ยื่นคำขอที่สำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ 3 สาขาสมุทรสงคราม โดยแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนว่ามีความประสงค์จะลงทำการในเรือเดินทะเลประเภทใด
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

แบบคำขอและเอกสารประกอบ
1. ผู้ขอกรอกคำร้องตามแบบ คร.1 แบบ คร.3 (หรือ คร.3 ป. กรณีเรือประมงทะเล) และแบบ ค.1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้รับคำร้องแล้ว ดำเนินการดังนี้
ตรวจสอบข้อมูลกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าผู้ขอเคยมีหนังสือคนประจำเรือหรือไม่
กรณีผู้ขอเคยมีหนังสือคนประจำเรือ ให้แจ้งผู้ขอทราบเพื่อค้นหาก่อนหากผู้ขอค้นหาไม่พบ จึงดำเนินการตามข้อ 3
กรณีที่ผู้ขอยังไม่เคยมีหนังสือคนประจำเรือ ให้ดำเนินการตามข้อ 2.2 ต่อไป
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ แบบ คร.1 แบบ คร.3 (หรือ คร.3 ป.) แบบ ค.1 และเอกสารประกอบคำร้อง พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดในส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน หลักฐานประกอบมีดังนี้ เรือเดินทะเล (เรือสินค้า)
กรณีผู้ขอเป็นคนไทย
- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่ขาดอายุ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ระยะเวลาที่ตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม)
กรณีผู้ขอเป็นคนต่างชาติ
- หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ขอที่ยังไม่หมดอายุ และมีรายการผ่านเข้าประเทศไทยถูกต้อง พร้อมสำเนาและลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาใบ ตม.4 ที่ผู้ขอลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
- หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) ของต่างประเทศ ที่ผู้ขอถืออยู่และยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด ลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ระยะเวลาที่ตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม) เรือประมงทะเล
- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่ขาดอายุ พร้อมสำเนา 1 ฉบับลงรายมมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือรับรองจากเจ้าของเรือ รับรองว่าจะจ้างผู้ขอเข้าทำงานในเรือ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเรือ เจ้าของเรือลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
- สำเนาใบอนุญาตใช้เรือที่ไม่หมดอายุสำหรับเรือลำที่จะจ้างเจ้าของเรือลงรายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ระยะเวลาที่ตรวจไม่เกิน 6 เดือน)
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมเสื้อยืดคอกลม)
3. ผู้ขอมีหรือเคยมีหนังสือคนประจำเรือแล้ว
3.1 การต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ
- ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรืออยู่แล้ว ประสงค์จะต่ออายุในเล่มเดิม ให้ดำเนินการทำรายการในหน้าต่ออายุตามปกติ และให้ใช้จนกว่าจะหมดอายุในครั้งต่อไป
- กรณีหนังสือคนประจำเรือเล่มเดิมได้ทำการต่ออายุจนครบแล้วให้ออกเล่มใหม่โดยใช้ระบบการออกเลขที่หนังสือคนประจำเรือแบบใหม่
3.2 การออกใบแทนหนังสือคนประจำเรือ กรณีหนังสือคนประจำเรือสูญหาย หรือชำรุดและประสงค์จะขอใบแทนมี 2 กรณี คือ
3.2.1 กรณีเล่มที่สูญหายหรือชำรุดหมดอายุแล้ว ให้ออกเล่มใหม่โดยใช้ระบบการออกเลขที่แบบใหม่ วันที่ที่ออกให้ใช้วันที่ปัจจุบันของหน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการ ส่วนวันที่หมดอายุให้นับถัดไปอีก 5 ปี สำหรับในหน้ารายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้บันทึกว่าเป็นใบแทนของ SEAMEN BOOK เล่มเดิม (รหัส 9 หลักเดิมและให้วงเล็บเลขเล่มไว้ด้วย) ออกโดยหน่วยงานใด แล้วจึงลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงาน
3.2.2 กรณีเล่มที่สูญหายหรือชำรุดยังไม่หมดอายุ ให้ออกเล่มใหม่โดยใช้ระบบการออกเลขที่แบบใหม่ วันที่ที่ออก วันที่หมดอายุและหน่วยงานผู้ออกให้ใช้ตามหน่วยงานเดิม ส่วนในหน้ารายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้บันทึกว่าเป็นใบแทนของ SEAMEN BOOK เล่มเดิม (รหัสเลข 9 หลักเดิมและให้วงเล็บเลขเล่มไว้ด้วย) ออกโดยหน่วยงานใด แล้วจึงลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงาน
3.2.3 รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้บันทึกว่าเป็นใบแทนของ SEAMEN BOOK เล่มเดิม (รหัสเลข 9 หลักเดิมและให้วงเล็บเลขเล่มไว้ด้วย) ออกโดยหน่วยงานใด แล้วจึงลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงาน

แบบฟอร์ม

คำร้องขอมีหนังสือคนประจำเรือ (คร.1)

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-