ขณะนี้ กระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินการปรับปรุงระบบเว็บท่าคมนาคม ที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในลักษณะ Single Point of Services หรือ One Stop Serviceโดยได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบเว็บท่าคมนาคมขึ้นใหม่ ในชื่อ "ระบบเว็บท่าคมนาคม (Thailand Transport Portal)"
ท่านสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้ จากด้านล่าง.-