บริการประชาชน

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ฯลฯ

การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

ขั้นตอนการให้บริการ

ภาพขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-