บริการประชาชน

การออกใบอนุญาต ผู้ฝึกสอนขับรถ

อบรม ทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ 3 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้ในการขนส่งทางบก
2. หลักสูตรการสอนขับรถยนต์
3. หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์

ขั้นตอนการให้บริการ

ภาพขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ใบรับรองแพทย์
- ใบอนุญาตขับรถตามประเภทที่ขอ
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
- วุฒิการศึกษา

แบบฟอร์ม

แบบคำขออื่นๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

30 วัน

ค่าธรรมเนียม

-