บริการประชาชน

การออกใบแทนหรือการแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ฯลฯ

การออกใบแทนหรือการแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ และใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

-

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-