บริการประชาชน

การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่

การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

ขั้นตอนการให้บริการ

ภาพขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-