บริการประชาชน

การให้ความเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สายการบินต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

การให้ความเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สายการบินต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

ผการให้ความเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สายการบินชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ประเทศไทย คือ การออกหนังสือสนับสนุนให้แก่เจ้าหน้าที่สายการบิน (และครอบครัว) โดยรายละเอียดในหนังสือ เป็นการให้ความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
ในเรื่องการเข้ามาพำนักและปฏิบัติงานในประเทศไทยของเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติของสายการบินโดย
- จัดทำหนังสือสนับสนุนการเข้ามาพำนักและปฏิบัติงานในประเทศไทยไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
และกรมการจัดหางาน (ครั้งแรก)
- จัดทำหนังสือสนับสนุนการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและขอพำนักในประเทศไทยต่อไปอีก
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนมีดังนี้
(1) พิจารณาคำขอโดยการตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาเอกสารรับรองจากสายการบินสำเนาหนังสือตรวจตรา
(2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือสมาชิกในครอบครัวมีสัญชาติของประเทศที่มีการปกครองในระบอบสังคมนิยมจำเป็นต้องให้สำนักข่าวกรอกแห่งชาติตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล ก่อนที่กรมการขนส่งทางอากาศ จะให้การสนับสนุนการขอใบอนุญาตทำงานและการขอพำนักในประเทศไทย
(3) แจ้งการสนับสนุนไปยังสายการบินฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. รับคำร้องขอใบอนุญาตศิษย์การบินพร้อมเอกสารประกอบ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. ออกใบอนุญาตและรับชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการให้บริการ

1. รับคำขอหนังสือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สายการบินชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอ
3. ประสานงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
4. รองอธิบดีพิจารณาอนุญาต
5. แจ้งผลการอนุญาตแก่ผู้ยื่นคำขอ
6. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-