บริการประชาชน

การขอใบอนุญาตศิษย์การบิน

การขอใบอนุญาตศิษย์การบิน

ผู้มีความประสงค์ฝึกบิน จะต้องได้รับใบอนุญาตศิษย์การบินจากกรมการขนส่งทางอากาศ
โดยต้องได้รับการตรวจร่างกายจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศเพื่อตรวจร่างกายและ
รองรับผลการตรวจว่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเป็นนักบิน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. รับคำร้องขอใบอนุญาตศิษย์การบินพร้อมเอกสารประกอบ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. ออกใบอนุญาตและรับชำระค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการให้บริการ

-

หลักฐานที่ใช้

1. หนังสือนำจากสถานฝึกอบรม
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบสำคัญแพทย์ที่มีผลบังคับใช้
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป

แบบฟอร์ม

คำร้องขอใบอนุญาตศิษย์การบิน

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-