เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก
  • ยุทธศาสตร์
  • อำนาจหน้าที่
  • ผู้บริหาร
  • รายงานประจำปี
วิสัยทัศน์ 

   เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

๑. เสนอแนะและกํากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนํากระทรวงคมนาคมมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าประสงค์สูงสุดที่กําหนดไว้

๒. จัดระบบการทํางาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/ความสามารถบุคลากรให้ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ภารกิจหลัก

   การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และ บริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกํากับและเร่งรัดตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจกระทรวง

drr_chartchai 
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
ปลัดกระทรวงคมนาคม


นายกฤชเทพ สิมลี
รองปลัดกระทรวง
(ด้านอำนวยการ)นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)

 
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)

ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร  ธันวาคม 2559

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม