เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก
  • ยุทธศาสตร์
  • อำนาจหน้าที่
  • ผู้บริหาร
  • รายงานประจำปี
วิสัยทัศน์ 

   เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

๑. เสนอแนะและกํากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนํากระทรวงคมนาคมมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าประสงค์สูงสุดที่กําหนดไว้

๒. จัดระบบการทํางาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/ความสามารถบุคลากรให้ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ภารกิจหลัก

   การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และ บริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกํากับและเร่งรัดตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจกระทรวง

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒
--------

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

     ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
     ข้อ ๒ ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
          (๒) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ แผนปฏิบัติราชการ
          (๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
          (๔) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง
          (๕) กำหนดบทบาท และแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
          (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์
          (๗) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร
          (๘) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง 
อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
          (๙) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
          (๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

     ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้
          (๑) กองกลาง
          (๒) กองการเจ้าหน้าที่
          (๓) กองคลัง
          (๔) กองสารนิเทศ
          (๕) สำนักกฎหมาย
          (๖) สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
          (๗) สำนักตรวจราชการ
          (๘) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
          (๙) สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
          (๑๐) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     ข้อ ๔ ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเพื่อทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
          (๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงและกระทรวง
          (๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
          (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

          ข้อ ๕ ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
          (๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๖ กองกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงานห้องสมุด
          (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของสำนักงานปลัดกระทรวง
          (๓) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสำนักงานปลัดกระทรวง
          (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๗ กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวง
          (๒) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
          (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๘ กองคลัง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของสำนักงานปลัดกระทรวง
          (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
          (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๙ กองสารนิเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของกระทรวง
รวมทั้งปฏิบัติงานสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ของกระทรวงในภาพรวม
          (๒) วางแผนและดำเนินการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของกระทรวง
          (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

     ข้อ ๑๐ สำนักกฎหมาย มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
          (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง เว้นแต่งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
          (๓) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและคำสั่ง ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
          (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
          (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๑๑ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) จัดทำยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศด้านการขนส่ง และจราจร
          (๒) กำหนดบทบาทในการประชุม เจรจา และจัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          (๓) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
          (๔) ติดต่อและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
          (๕) เป็นศูนย์กลางประสานงานและจัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
          (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๑๒ สำนักตรวจราชการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
          (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
          (๓) ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
          (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๑๓ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
          (๒) ประสานแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ไปสู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
          (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวง
          (๔) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลงานและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
          (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๑๔ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และงานคดีเงินค่าทดแทน รวมทั้งการดำเนินการ
ในเรื่องอื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          (๒) วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ แก่หน่วยงานที่เวนคืน
          (๓) ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          (๔) เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          (๕) ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
          (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

     ข้อ ๑๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
          (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
          (๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม
          (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2557

drr_chartchai 
นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี
ปลัดกระทรวงคมนาคม


นายกฤชเทพ สิมลี
รองปลัดกระทรวง
(ด้านอำนวยการ)นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)

 
นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)

ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร  ธันวาคม 2559

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม