เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

  • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก
  • ยุทธศาสตร์
  • อำนาจหน้าที่
  • ผู้บริหาร
  • รายงานประจำปี
วิสัยทัศน์ 

   เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย

พันธกิจ

1) บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2) บริหารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการจัดการเรื่องร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคมได้อย่างเป็นผลสำเร็จ
3) ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
4) บริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5) พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ

ค่านิยมสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

"i-MOT"
1) Integrity ยึดมั่นคุณธรรม
2) Modern ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
3) Outstanding มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
4) Team เสริมพลังร่วมขับเคลื่อนเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร 

   "สามัคคี เชี่ยวชาญ ทำงานเป็นทีม"

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด
     สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีภารกิจหลักในด้านการเป็นศูนย์กลางการบริหาร ของกระทรวงคมนาคม (คค.) ในการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ปี พ.ศ. 2552 กำหนดอำนาจหน้าที่ 10 ประการ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ
3. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
4. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
5. กำหนดบทบาท และแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์
7. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร
8. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม
นายสมัย โชติสกุล
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวง
(ด้านอำนวยการ)นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)

 


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร
รักษาราชการแทน
รองปลัดกระทรวง
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)

ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหาร  กุมภาพันธ์ 2562

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคมรายงานประจำปี 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม