เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานรัฐมนตรี

mot_logo
mot_building

  • อำนาจหน้าที่
  • โครงสร้างหน่วยงาน
  • ผู้บริหาร
  • ติดต่อ

อำนาจหน้าที่

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

( 1 ) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลั่นกรองเรื่อง เพื่อเสนอ ต่อ รัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี

( 2 ) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน

( 3 ) ประสานงานการตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง

( 4 ) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ รัฐมนตรี

( 5 ) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ 2 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ดังต่อไปนี้

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป ได้แก่ รับ - ส่ง เวียน เก็บ ค้น ติดตาม โรเนียว ถ่ายเอกสารและหนังสือของทางราชการ พิมพ์ ตรวจทานหนังสือและเอกสารอื่น ๆ ทางราชการ รวมทั้งการร่างโต้ตอบหนังสือราชการทั่วไป

( 2 ) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบุคคล งานการเงิน งบประมาณประจำปี พัสดุ และครุภัณฑ์ของสำนักงาน

( 3 ) ตรวจสอบและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน

( 4 ) สนับสนุนงานประชุมของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่

( 5 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มิใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประสานการเมือง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ประสานการตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมืองที่ได้รับมอบหมาย

( 2 ) สรุปวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี

( 3 ) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และกรรมาธิการ

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือผู้ชุมนุมเรียกร้อง

( 2 ) ดำเนินการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อ รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม

( 3 ) ตรวจสอบข้อมูล ข้อร้องเรียนร้องทุกข์เบื้องต้นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการ

( 4 ) ตอบรับทราบการร้องเรียน และ ตอบชี้แจงข้อร้องเรียน

( 5 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทางการเมือง และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

( 2 ) ดำเนินการจัดการประชุมระดับกระทรวง สรุปประเด็นผลการประชุม

( 3 ) ประสานการดำเนินงานการตรวจราชการของรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้อง

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้.

( 1 ) ปฏิบัติงานเลขานุการนักบริหารเกี่ยวกับการนัดหมาย งานประชุมกรรมการต่าง ๆ ของรัฐมนตรี งานพิธีการ และงานร่างคำกล่าว คำปราศรัย

( 2 ) สนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีในการดำเนินการทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และประชาชน

( 3 ) ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง

( 4 ) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างสำนักงานรัฐมนตรี  กระทรวงคมนาคม 

(แบ่งตามภารกิจที่ปฏิบัติงาน)


ผู้บริหารฝ่ายการเมือง สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม
ปี พ.ศ. 2560


   
  arkhom
นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ (รวค.)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร (รชค.)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

 
นายธีระพงษ์  รอดประเสริฐ (ผชค.)
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม

 
นายภูมิใจ  อัตตะนันทน์ (ทปษ.)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 
นายอารักษ์  โพธิทัต (ลรค.)
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 
- (ชลค.)
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

  -
หน.สรค.
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม


ปรับปรุงข้อมูล พฤศจิกายน 2560
ติดต่อ สำนักงานรัฐมนตรี

- งานบริหารทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3019
- กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3090
- กลุ่มงานประสานการเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3094
- กลุ่มงานเรื่องราวร้องทุกข์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3080