แบบสำรวจออนไลน์

  • ท่านมีระดับความพึงพอใจในบริการบนเว็บท่าคมนาคม ที่ได้ดำเนินการข้อกำหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด
    stat-pollดูสถิติ / quiz-pollตอบแบบสอบถาม
  • ท่านมีความพึงพอใจในเว็บท่าคมนาคมรูปแบบใหม่ มากหรือน้อยเพียงใด
    stat-pollดูสถิติ / quiz-pollตอบแบบสอบถาม