สถิติคมนาคม

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔


๑. รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ คค. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
       
๒. สรุปวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของ คค. ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จ/ผลผลิต/ผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
       
๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
  ๓.๑ งบแผ่นดิน
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๔
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๕๔
  ๓.๒ งบรัฐวิสาหกิจ
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๔
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๕๔
       
๔. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
  ๔.๑ สปค. และ สนข
    รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓
    รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๕๔
  ๔.๒ ทางบก
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๑) ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๑) ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๑) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๑) ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๒) ณ สิ้นเดือน ธ.ค.๒๕๕๓
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๒) ณ สิ้นเดือน มี.ค.๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๒) ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ส่วนที่ ๒) ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๕๔
  ๔.๓ ทางน้ำ
    รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓
    รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๕๔
  ๔.๔ ทางราง
    รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓
    รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๕๔
  ๔.๕ ทางอากาศ
    รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน ธ.ค. ๒๕๕๓
    รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน มี.ค. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ๒๕๕๔
    รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน ก.ย. ๒๕๕๔
       
โดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม