สถิติคมนาคม

ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  1.1 งบแผ่นดิน
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ 31 ธ.ค.2552
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ 31 มี.ค.2553
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ 30 เม.ย.2553
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ 31 พ.ค.2553
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ 30 มิ.ย.2553
    ตารางเบิกจ่ายงบแผ่นดิน ณ 30 ก.ย.2553
  1.2 งบรัฐวิสาหกิจ
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ 31 ธ.ค.2552
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ 31 มี.ค.2553
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ 30 เม.ย.2553
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ 31 พ.ค.2553
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ 30 มิ.ย.2553
    ตารางเบิกจ่ายงบรัฐวิสาหกิจ ณ 30 ก.ย.2553
       
2. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  2.1 สปค. และ สนข
    รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ประจำเดือน ธ.ค.2552
    รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ประจำเดือน มี.ค.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ประจำเดือน มิ.ย.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ประจำเดือน ก.ย.2553
  2.2 ทางบก
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก ประจำเดือน ธ.ค.2552
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก ประจำเดือน มี.ค.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก ประจำเดือน มิ.ย.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญทางบก ประจำเดือน ก.ย.2553
  2.3 ทางน้ำ
    รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ประจำเดือน ธ.ค.2552
    รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ประจำเดือน มี.ค.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ประจำเดือน มิ.ย.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ ประจำเดือน ก.ย.2553
  2.4 ทางราง
    รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ประจำเดือน ธ.ค.2552
    รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ประจำเดือน มี.ค.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ประจำเดือน มิ.ย.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ประจำเดือน ก.ย.2553
  2.5 ทางอากาศ
    รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ประจำเดือน ธ.ค.2552
    รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ประจำเดือน มี.ค.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ประจำเดือน มิ.ย.2553
    รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ประจำเดือน ก.ย.2553
       
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  3.1 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  3.2 สรุปวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม ที่เชื่อมโยงกับผลสำเร็จ/ผลผลิต/ผลงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
       
จัดทำโดย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม