สถิติคมนาคม

โครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวงที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/แล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างและบูรณะปรับปรุงทางหลวงที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง/แล้วเสร็จ