สถิติคมนาคม

ข้อมูลด้านยานพาหนะ ที่ใช้ในการขนส่ง

ยานพาหนะจดทะเบียน
รถที่จดทะเบียนใหม่