บริการพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมและขนส่ง

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

การบริการพัฒนาบุคลากร

การรับสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนขนส่งทางบก

การขออนุญาตเกี่ยวกับโรงเรียนสอนขับรถ/หลักสูตร/ผู้ฝึกสอนขับรถ

การจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตร
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล โรงเรียนสอนขับรถเอกชน
การให้การรับรองโรงเรียน โรงเรียนสอนขับรถเอกชน
การอบรม ทดสอบ ผู้ฝึกสอนขับรถ

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)

การบริการข้อมูลหลักสูตรด้านการบิน

กรมทางหลวงขนบท (ทช.)

บริการ อปท.

การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Classroom, OJT, e-Learning)

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

การพัฒนาบุคลากรทางด้านรถไฟ

การบริการข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟ
การรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ
การขอเอกสารรับรองประวัติทางการศึกษาด้านวิศวกรรมรถไฟ

กรมเจ้าท่า

การพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

การบริการข้อมูลหลักสูตรด้านพาณิชย์นาวี
การบริการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านพาณิชย์นาวี
การบริการตรวจสอบสถานะการออกใบประกาศนียบัตรของหลักสูตรด้านพาณิชย์นาวี
การขอเอกสารรับรองประวัติทางการศึกษาด้านพาณิชย์นาวี
การอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ
ฝึกและทดสอบความรู้ความสามารถและออกใบอนุญาตให้นายเรือไทยที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นำ
ฝึกและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ฝึกการนำร่อง