บริการงานด้านทะเบียนภาษี/ การอนุญาตยานพาหนะ

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล)

การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ
การจดทะเบียนรถที่นำเข้ามาใช้งานเอง มิได้นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย
การจดทะเบียนรถที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของทางราชการ
การรับชำระภาษีประจำปี
การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่มิเตอร์)
การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล
การขอความเห็นชอบจดทะเบียนรถยนต์บริการ
การขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียน
การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจสภาพ)
การขอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ หรือการขอรับรองสำเนาต้นทะเบียนรถ
การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี
การขอเปลี่ยนสีรถหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์
การขอผ่อนชำระภาษีที่ค้าง
การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย ถูกทำลาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ
การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้
การแจ้งไม่ใช้รถ
การเปลี่ยนชื่อหรือสกุลเจ้าของรถ เปลี่ยนที่อยู่
การแปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ
การย้ายรถเข้าตาม พ.ร.บ. รถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล)
การย้ายรถออกตาม พ.ร.บ. รถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล)
การรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถหรือเครื่องยนต์
การอนุญาตนำรถ หรือเครื่องยนต์ที่จดทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักร
การอนุญาตนำรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถที่มิได้จดทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร
การอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ (ป้ายแดง)
การออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ และเครื่องหมายประเทศตาม พ.ร.บ. รถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล)
การโอนรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ (รถยนต์ส่วนบุคคล)
การกำหนดและตอกหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวรถหรือโครงสร้างคัสซี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน

การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (รถโดยสาร รถบรรทุก/ขนส่งเชิงพาณิชย์)

การจดทะเบียนรถใหม่และการเปลี่ยนประเภท
การต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถ
การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจสภาพ)
การขอใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
การขอใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียน
การขอสำเนาประวัติรถเพื่อนำไปตรวจที่ สถานตรวจสภาพรถเอกชน
การขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงสาระสำคัญของรถ
การจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า
การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา 89
การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้วตามมาตรา 79
การแจ้งหยุดใช้รถเพื่อไม่เสียภาษีครั้งถัดไปตาม มาตรา 89
การตรวจสอบรถ/สภาพรถ การตรวจสอบรถ/สภาพรถ
การแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ
การย้ายรถเข้าตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
การย้ายรถออกตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
การออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและเครื่องหมายประเทศตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
การโอนรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
การโอนทะเบียนตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

กรมการบินพลเรือน (บพ.)

การขอใบอนุญาตสิทธิการบิน
การออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ
การขออนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล
การขอกำหนด Mode S Transponder ID Code

กรมเจ้าท่า (จท.)

การจดทะเบียนเรือไทย และการเปลี่ยนชื่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปี
การขอแก้กรรมสิทธิ์เรือที่ขนาดตามที่กำหนดใน ป.พ.พ. มาตรา 456
การขอจำนองเรือไทย
การขอถอนจำนองเรือ
การขอใบอนุญาตใช้เรือ
การขอเปลี่ยนประเภทเรือ/ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ/เปลี่ยนเขตการเดินเรือ
การขอเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์/เปลี่ยนแปลงขนาดตัวเรือ
การขอเพิ่มวงเงินจำนองเรือ/โอนสิทธิการจำนองเรือ/การแก้ไขข้อความในสัญญาจำนองเรือ
การขอสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ/ใบแทนใบทะเบียนเรือไทย
การขออนุญาตนำเรือต่างชาติเข้ามาทำการค้าในน่านน้ำไทย
การขอโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ
การแจ้งงดใช้เรือ/ขอยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือ
การแจ้งเปลี่ยนที่อยู่/ชื่อตัว/ชื่อสกุล/ดวงตราบริษัท
การถอนทะเบียนเรือไทย
การโอนกรรมสิทธิ์เรือไทย (การขาย/ขายฝาก/ยกให้)
การขอใบรับรองการตรวจวัสดุที่ใช้ประจำเรือ
การ ขอหนังสือมอบอำนาจให้สถาบันจัดชั้นเรือ Classification Society ตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองประจำเรือ Ship Certificate ต่างๆ แทน
การขอออกใบอนุมัติแบบแปลนเรือ
การตรวจเพื่อออกใบทะเบียนเรือชั่วคราว
การตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
การออกใบสำคัญรับรอง (Certificate) ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
บริการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชยนาวี