บริการอนุญาตการขับขี่ยานพาหนะ/การอนุญาตบุคคล

 

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

การขอใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์

การ ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ กรณีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
การขอรับใบอนุญาตขับรถบดถนนหรือใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
การขอรับใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และการออกหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาอังกฤษ
การออกบัตรประจำตัวคนขับรถ
การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลแบบอื่นๆ
การออกใบแทนหรือการแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ

การขอใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก

การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถใหม่
การขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการ
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
การออกใบแทนหรือการแก้ไขรายการในใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ และใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสารและผู้บริการ
การออกใบอนุญาต ผู้ฝึกสอนขับรถ

กรมเจ้าท่า (จท.)

การขอหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book)

กรมการบินพลเรือน (บพ.)

การขอใบอนุญาตศิษย์การบิน
การขอใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่
การให้ความเห็นเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สายการบินต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย