MOT SAR

ช่องทางแจ้งข่าวอากาศยานและเรือที่ประสบภัย

แจ้งอุบัติเหตุ - ติดต่อเรา

แจ้งข่าวอุบัติเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๖ ๐๕๙๔ และ ๐ ๒๒๘๕ ๕๔๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๘๗ ๓๑๘๖
E-Mail : bkkrcc@mot.go.th และ bkkrcc@yahoo.com

ติดต่อเรื่องทั่วไปหรือแจ้งข่าวอุบัติเหตุในเวลาราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาสยานและเรือที่ประสบภัย
เลขที่ ๗๑ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๕ ๕๔๕๐ , ๐ ๒๒๘๕ ๕๔๕๑ และ ๐ ๒๒๘๗ ๐๘๐๕
โทรสาร ๐ ๒๒๘๖ ๒๙๒๕

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐