MOT SAR

กระทรวงคมนาคมกับภารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สคอ.) ได้จัดทำบทความทางวิชาการ ตีพิมพ์ในนิตยสาร TRAINER ของ สบพ. ฉบับที่ 41 หัวข้อเรื่อง "กระทรวงคมนาคมกับภารกิจด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย” (Ministry of Transport and Its Search and Rescue Missions)