MOT SAR

การฝึกซ้อมการทดสอบข่ายสื่อสาร (SAR Communication Exercise : SARCOMEX) ไทย-เวียดนามวันอังคารที่ 8 ก.ย.63 ระหว่างเวลา 09.10-10.30 น. สกชย.ได้ฝึกทดสอบการติดต่อสื่อสารการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย( Maritime SAR communication excercise)ระหว่าง VietnamMRCC และ BangkokJRCC เพื่อเตรียมความพร้อมและสนองตอบต่อการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางทะเล
ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) ที่ให้มีการฝึกซ้อมในห้องปฏิบัติการก่อนเพื่อจำลองสถานการณ์ แล้วจึงไปฝึกซ้อมในสถานที่จริง ผลการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย