MOT SAR

การประชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563
_
สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการทหารสูงสุด กองพักบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563
2. ที่ประชุมรับทราบแผนการดำเนินงาน (Timeline) การจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ คาดว่าคณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯ จะประชุมเพื่อกำหนดขอบเขต โครงร่าง รูปแบบและพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนฯ ในเดือนกันยายน 2563
3. เห็นชอบร่างนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 นโยบาย (Policy) การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย : การค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากอากาศยานประสบภัยต้องดำเนินการอย่างทันท่วงที โดยใช้หลักมนุษยธรรมและไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพของบุคคลหรือสภาพการณ์ในขณะที่บุคคลนั้นถูกค้นพบ
3.2 แนวทาง (Guidelines) การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประกอบด้วย
1) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีกระบวนการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีในเขตพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
2) การจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ให้กำหนดระดับและหน้าที่ของหน่วยในระบบค้นหาและช่วยเหลือตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
3) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและจัดทำความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยภายในประเทศและระหว่างประเทศ
4) พิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
3.3 มาตรการ (Measures) การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประกอบด้วย
1) จัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ด้านการฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนสนับสนุนให้มีการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยเป็นประจำทุกปี โดยจะต้องดำเนินการตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ และภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ รวมทั้งมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติตามที่ ICAO กำหนด
2) การบริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย กรณีห้วงอากาศที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณาเขตของประเทศใด ให้ดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ และมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติของ ICAO
4. เห็นชอบแผนการดำเนินงาน (Timeline) และความคืบหน้าในการดำเนินการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยยึดถือแผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานฯ เป็นกรอบในการฝึกซ้อม เพื่อทดสอบ พัฒนาแผนการปฏิบัติการและการประสานงาน โดยจัดการฝึกซ้อมบนรากฐานเหตุการณ์จริงให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติของ ICAO และบูรณาการการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ ทดสอบและปรับปรุงบัญชีบริภัณฑ์ รวมถึงระบบการติดต่อสื่อสาร โดยการยกระดับเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความเชื่อมมั่นในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการบินนานาชาติของประเทศไทย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2563 ณ ค่ายพระราม 6 จังหวัดเพชรบุรี