MOT SAR

การประชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563

 
ด้วย พ.ร.บ. การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มาตรา 64/21 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ (กชย.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ โดยให้ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการ ได้ประชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม รองประธานกรรมการ สรุปสาระสำคัญดังนี้
 1. นโยบายในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย กำหนดให้กระบวนการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยใช้หลักมนุษยธรรม ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพของบุคคลหรือสภาพการณ์ในขณะที่บุคคลนั้นถูกพบ และช่วยชีวิตผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที โดยมอบให้คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (กชย.) พิจารณาแนวทางและมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป
 2. เห็นชอบให้ใช้แผนค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานประสบภัยไปพลางก่อน และมอบให้ กชย. เร่งจัดทำแผนใหม่ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาจัดทำแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ มาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
 3. อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นแกนกลางในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 40) [Search and Rescue Exercise (SAREX 2020)] ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระบบการค้นหาและช่วยเหลือฯ ทบทวนการปฏิบัติตามแผนการค้นหาและช่วยเหลือฯ เผยแพร่ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนให้มีความเข้าใจขั้นตอนการสนับสนุนการช่วยเหลือเมื่อมีอากาศยานประสบภัย และบูรณาการทดสอบประสิทธิภาพของข่ายการสื่อสารทั้งข่ายภายในประเทศและข่ายระหว่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO