MOT SAR

การฝึกซ้อมการทดสอบข่ายสื่อสาร (SAR Communication Exercise : SARCOMEX) ระหว่างประเทศ

 ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่าน สคอ. ได้ทำการฝึกซ้อมการทดสอบข่ายสื่อสาร
(SAR Communication
Exercise: SARCOMEX)
ร่วมกับประเทศเวียดนาม ประเทศอินเดียและประเทศบังคลาเทศ ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างประเทศในด้านการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการไปสู่การตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานทางการติดต่อสื่อสารด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล