MOT SAR

การลงนามความตกลงด้านการค้นหาละช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศมีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว ในภาคผนวก ๑๒ การค้นหาและช่วยชีวิต (Search and Rescue) ได้กำหนดให้หน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยของรัฐภาคีหนึ่งจะต้องมีการประสานกับหน่วยค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยของรัฐภาคีใกล้เคียง ในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย กระทรวงคมนาคมได้จัดทำความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งความตกลงดังกล่าว นำไปสู่ความร่วมมือและบูรณาการด้านการค้นหาและช่วยเหลือฯ โดยมีสาระสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านการบริการการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างทั้งสองประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา Findings จาก ICAO ด้วยอีกทางหนึ่ง

ราชอาณาจักรไทย โดยกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพจัดพิธีลงนามความตกลงด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัยระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน โดยมีอดีต รวค. (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ดร. บุนจัน สินทะวง) ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพิธีการลงนามดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย