ท่านมีระดับความพึงพอใจในบริการบนเว็บท่าคมนาคม ที่ได้ดำเนินการข้อกำหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด