ท่านมีระดับความพึงพอใจในบริการบนเว็บท่าคมนาคม ที่ได้ดำเนินการข้อกำหนดในมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

พึงพอใจบริการข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน ผู้บริหาร ข่าว กฎ ระเบียบ เว็บลิงค์
42 %
พึงพอใจการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ เช่น ถาม-ตอบ ระบบสืบค้นข้อมูล แบบสำรวจออนไลน์
21 %
พึงพอใจบริการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การลงทะเบียนออนไลน์ การให้บริการเฉพาะบุคคล
18 %
พึงพอใจในคุณลักษณะที่ควรมี เช่น การแสดงผล การนำเสนอข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์
2 %
พึงพอใจในเนื้อหาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility)
4 %
พึงพอใจในบริการทุกข้อข้างต้น
14 %