ท่านมีความพึงพอใจในเว็บท่าคมนาคมรูปแบบใหม่ มากหรือน้อยเพียงใด

มากที่สุด
28 %
มาก
21 %
ปานกลาง
19 %
น้อย
29 %
น้อยที่สุด
3 %