การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ย้อนกลับหน้ารวมรายงานทุกปีงบประมาณ)

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563) รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563)
รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ของ สปค. (พ.ศ. 2563) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)