ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

ผลงานการตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2564icon_new
ผลงานการตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2563
ผลงานการตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2562
- ผลงานการตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2561

ผลงานการตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2560

- ผลงานการตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2559
  1) คำนำและสารบัญ
  2) การตรวจราชการในพื้นที่ภาคเหนือ
  3) การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4) การตรวจราชการในพื้นที่ภาคกลาง
  5) การตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก
  6) การตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้
  7) ผลงานคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการ

ผลงานการตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2558
ผลงานการตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ปีงบประมาณ 2557
ผลงานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2557
คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ 130/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม