เอกสาร/แบบฟอร์ม/วีดิทัศน์ สำหรับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

:: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. 
:: ประชาสัมพันธ์ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของกระทรวงคมนาคม  icon_new
:: คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
    "ขับเคลื่อนจรรยา     นำพาสุจริต
     เลิศล้ำผลสัมฤทธิ์    วิถีชีวิตพอเพียง"
(รางวัลชนะเลิศ โดย นายสุเมธ วนาลีสุขสันต์    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 
:: ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม icon_new
โครงการจัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษ์ (โลโก้) สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ของประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2024-2025 icon_new
- ข้อมูลด้านคมนาคมทางน้ำ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
เอกสารประกอบนิทรรศการ งานประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. เรื่อง " พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก " วันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- ประชาสัมพันธ์สินค้าจำหน่ายหารายได้สบทบกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผลงาน 4 ปี กระทรวงคมนาคม ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
One Transport for All คมนาคมรวมเป็นหนึ่ง เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

- 4 Year Performance Ministry of Transport Under the Leadership of General Prayut Chan-o-cha
One Transport for All For Happiness of Thai People

- สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 40 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
กระทรวงคมนาคมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติยกย่องผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 จากสำนักงาน ป.ป.ช.
- ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการตรวจควันดำ ระดับเสียง และการใช้สารยาบ้า (แอมเฟตามีน)
แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง 2560 (ภาษาไทย)
แผนปฏิบัติการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง 2560 (ภาษาอังกฤษ)
- เดินทางทั่วไทย ใกล้-ไกล ไปกับคมนาคม
- แผนที่เส้นทางการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
เผยแพร่วีดีทัศน์เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม
เผยแพร่ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง
การประชุมสมัชชา ICAO สมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๙ ช่วงการประชุมเต็มคณะ ถ้อยแถลง โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย (39th TRIENNIAL ASSEMBLY Statement by H.E. Arkhom Termpittaypaisith, Minister of Transport of Thailand)
 
:: เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย นายวิทยา ยาม่วง (รักษาการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย
การศึกษาแผนแม่บทความปลอดภัยในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก บริเวณจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การศึกษาความเสี่ยงของการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดย นางสาวกชกร สวัสดิ์วงษ์ (นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง)
เผยแพร่เอกสารวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559
ผลการประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัดกระบวนการของ สปค. และ สรค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน icon_new
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัดกระบวนการของ สปค. และ สรค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัดกระบวนการของ สปค. และ สรค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัดกระบวนการของ สปค. และ สรค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพงานและตัวชี้วัดกระบวนการของ สปค. และ สรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

 
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)  icon_new
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)  icon_new
สรุปผลการสำรวจระดับความพึงพอใจฯ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ คค. และ สปค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  icon_new
รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญที่มีต่อระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2562
สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ สปค. ประจำปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด
- สรุปการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ข้อเสนอแผนงานโครงการเบืื้องต้น 2560-2564
-
ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสร้างโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต FUTURIUM (ฉบับสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร)
สถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศต่าง ๆ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม2560-2564   
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ – คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด)
แบบรายงานการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในส่วนที่มอบหมายให้รัฐมนตรีหรือส่วนราชการดำเนินการ

สถิติการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม ประจำเดือน
 
กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2563
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2561
การตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
 
กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมicon_new
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
   -> แบบฟอร์มการยืม (กรณีภายในหน่วยงาน)
   -> แบบฟอร์มการยืม (กรณียืมระหว่างหน่วยงาน)
 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  icon_new
ผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564) ของ สปค.
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการรายปี ของ สปค. (พ.ศ. 2563) รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563)
- ผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ สปค. และ สนข. ครั้งที่ 3/2562
ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 2561  - 30 ก.ย. 2562)
- ผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  icon_new
การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สำนักงานปลัดกระทรวง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
รายงานการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
การถ่ายทอดตัวชี้วัด IPA
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประชาสัมพันธ์สินค้าจำหน่ายหารายได้สบทบกองทุนสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
- แบบฟอร์มรายงานผลฯ เรื่อง มอบหมายข้าราชการเป็นผู้แทนกระทรวง
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  icon_new
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
Mobile app InfoGo : ระบบนำเสนอข้อมูลระหว่างการเดินทางของกระทรวงคมนาคม
ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้งานระบบเว็บท่าคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  icon_new 

- รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 20 : ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 19 : ตุลาคม 2562 –มีนาคม 2563)

- รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 18 : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)

- รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 (ฉบับที่ 17 ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)

- รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ครั้งที่ 16: ตุลาคม 2560 –กันยายน 2561)

รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561รอบที่ 1 (ตุลาคม 2560–มีนาคม 2561)

- รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561)

- รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ.2554–2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)

-  รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561)

-
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ เดือนกันยายน 2559)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (ระยะที่ 1 : ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)  

รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
 
กรมการขนส่งทางราง 
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กรมการขนส่งทางราง สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 (วันจัดตั้ง) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
 
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security Programme : NCASP)
 
สถาบันการบินพลเรือน
- ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2563
 
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม
Motion Graphics อธิบายกฏหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126 มาตรา 127 และมาตรา 128
สื่อประชาสัมพันธ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์

ประชาสัมพันธ์สปอตรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

- หัวหน้าพาโกง
-
โกงข้อสอบ  
-
ซื้อสิทธิขายเสียง
ชุดที่ 1 หัวข้อ การคอร์รัปชันภาครัฐ เรื่อง ได้ทุกคน
ชุดที่ 2 หัวข้อ การคอร์รัปชันภาคเอกชน เรื่อง แบ่งๆ กันไป  
ชุดที่ 3 หัวข้อ การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย เรื่อง ตามนโยบายภาครัฐ  
ชุดที่ 4 หัวข้อ การสะท้อนพฤติกรรมนิสัยที่นำไปสู่การยอมรับคอร์รัปชัน เรื่อง จ่ายได้หมด  
 
เอกสาร/ข่าวฝาก/วีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก icon_new
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยแพร่วีดีทัศน์ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
- สำนักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
OPDCOnlineSurvey2564
- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยแพร่ชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา
- แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563
- สำนักงาน ป.ป.ช. เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
bannerSurveyCovid-19

- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็น ทปษ. ภาคประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) เพิ่มเติม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
-
สำนักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning)
-
กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่วีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
-
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศ สำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)
-
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
-
Viral Video สัญญาแด่พ่อของแผ่นดิน "ขอตอบด้วยการกระทำ"
-
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการป้องกันการทุจริต ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  
- เผยแพร่หนังสือ กฎหมายการปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
Thailand. Make beautiful memories. by Royal Thai Government
-
เว็บไซต์กรมการจัดหางาน
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ. 2560
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ด้านคมนาคมและการขนส่ง
สรุปการแถลงผลงานรัฐบาล 1 ปี   
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 (กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. 2558 (กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
ป.ป.ช. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรา 100 และมาตรา 103