ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

(ย้อนกลับหน้ารวมรายงานทุกปีงบประมาณ)

รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- รายงานสรุปประเมินผลความสำเร็จในภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ไตรมาส 2/2558
รายงานสรุปประเมินผลความสำเร็จในภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ไตรมาส 3/2558
รายงานสรุปประเมินผลความสำเร็จในภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม ไตรมาส 4/2558

1.1 สปค. และ สนข
- รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558
รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 2558
- รายงานผลโครงการสำคัญ สนข. และ สปค. ณ สิ้นเดือน  ก.ย. 2558

1.2 ทางบก
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ทล. ทช. และ กทพ.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขบ.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (บขส.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขสมก.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558

รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ทล. ทช. และ กทพ.) ไตรมาส 3/2558
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขบ.) ไตรมาส 3/2558 
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (บขส.) ไตรมาส 3/2558 
รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขสมก.) ไตรมาส 3/2558

- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ทล. ทช. และ กทพ.) ไตรมาส 4/2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขบ.) ไตรมาส 4/2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (บขส.) ไตรมาส 4/2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางบก (ขสมก.) ไตรมาส 4/2558

1.3 ทางน้ำ
- รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (จท. กทท.) ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558
รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (จท. กทท.) ไตรมาส 3/2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางน้ำ (จท. กทท.) ไตรมาส 4/2558

1.4 ทางราง
- รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟม. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟท. ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558

รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟม. ไตรมาส 3/2558
รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟท. ไตรมาส 3/2558 

- รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟม. ไตรมาส 4/2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางราง ของ รฟท. ไตรมาส 4/2558

1.5 ทางอากาศ
- รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ณ สิ้นเดือน มี.ค. 2558
รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ไตรมาส 3/2558
- รายงานผลโครงการสำคัญทางอากาศ ไตรมาส 4/2558