ฝึกและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ฝึกการนำร่อง

     ในปัจจุบันกองนำร่องมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ฝึกการนำร่อง ตลอดจนออกใบอนุญาตเป็นผู้นำร่อง โดยผู้ที่จะเข้ารับการฝึกและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ฝึกการนำร่อง จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ขั้นตอนการให้บริการ
     ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกที่จะเข้ารับการฝึกเป็นเจ้าพนักงานนำร่อง จะต้องทำการฝึกนำร่องจนมีความรู้ความสามารถและความชำนาญจนสอบไล่ได้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำร่องชั้น 2 ค.โดยจะใช้เวลาในการฝึกไม่น้อยกว่า 6 เดือนและสามารถปฏิบัติหน้าที่นำร่องเรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำไม่เกิน 400 ฟุต ได้ทุกสภาพและเหตุการณ์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

กระบวนงานที่ 1 : ขออนุมัติเปิดรับสมัครข้าราชการที่ต้องการฝึกนำร่อง พิจารณาคุณสมบัติ สอบคัดเลือก ประกาศขึ้นบัญชีประมาณ 1 เดือน 

กระบวนงานที่ 2 : ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติให้ข้าราชการที่ได้และประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วไปช่วยราชการที่ กองนำร่องและเข้ารับการฝึกนำร่องประมาณ 15 วัน

กระบวนงานที่ 3 : การแต่งตั้งครูฝึกการนำร่อง

กระบวนงานที่ 4 : การฝึกภาควิชาการจะทำการฝึกอบรมในห้องเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการนำร่องในทุกๆ ด้านและดูการนำเรือสินค้ากับ จนร.ชั้น 1, อาวุโส ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

กระบวนงานที่ 5 : การฝึกทดสอบภาคปฏิบัติโดยจะทำการฝึกปฏิบัติจริงบนเรือสินค้ากับ จนร.ชั้น 1, อาวุโส ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

กระบวนงานที่ 6 : การทดสอบภาคปฏิบัติบนเรือสินค้ากับ จนร.อาวุโสที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าผู้นำร่องรายงานผลการฝึก ความประพฤติ พร้อมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ฝึกการนำร่องเป็นรายบุคคล เสนอตามลำดับชั้นถึง อขน.เพื่อพิจารณารับเข้าสอบไล่เป็นผู้นำร่อง ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 

กระบวนงานที่ 7 : การสอบไล่ภาควิชาการให้ทำการสอบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษกับคณะกรรมการที่ ขน.แต่งตั้ง (ผนร.,ผตท.,นายเรือต่างประเทศ) และสอบไล่ภาคปฏิบัติการบนเรือสินค้ากับ จนร.อาวุโสที่นร.แต่งตั้งระยะเวลาประมาณ 15 วัน

กระบวนงานที่ 8 : ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเมื่อผ่านการประกาศผลสอบไล่ได้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำร่องชั้น 2 ค. ใช้เวลาประมาณ 15 วัน

ขั้นตอน 
กระบวนงานที่ 1 : ขออนุมัติเปิดรับสมัครข้าราชการที่ต้องการฝึกนำร่อง พิจารณาคุณสมบัติ สอบคัดเลือก ประกาศขึ้นบัญชี (1 เดือน)

กระบวนงานที่ 2 : ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติให้ข้าราชการที่ได้และประกาศขึ้นบัญชีไว้แล้วไปช่วยราชการที่ กองนำร่องและเข้ารับการฝึกนำร่อง (15 วัน)

กระบวนงานที่ 3 : การแต่งตั้งครูฝึกการนำร่อง

กระบวนงานที่ 4 : การฝึกภาควิชาการจะทำการฝึกอบรมในห้องเรียนในหัวข้อที่เกี่ยวกับการนำร่องในทุกๆ ด้านและดูการนำเรือสินค้ากับ จนร.ชั้น 1 ,อาวุโส (2 เดือน)

กระบวนงานที่ 5 : การฝึกทดสอบภาคปฏิบัติโดยจะทำการฝึกปฏิบัติจริงบนเรือสินค้ากับ จนร.ชั้น 1, อาวุโส (3 เดือน)

กระบวนงานที่ 6 : การทดสอบภาคปฏิบัติบนเรือสินค้ากับ จนร.อาวุโสที่ได้รับมอบหมายและหัวหน้าผู้นำร่องรายงานผลการฝึก ความประพฤติ พร้อมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ฝึกการนำร่องเป็นรายบุคคล เสนอตามลำดับชั้นถึง อขน.เพื่อพิจารณารับเข้าสอบไล่เป็นผู้นำร่อง (1 เดือน)

กระบวนงานที่ 7 : การสอบไล่ภาควิชาการให้ทำการสอบปากเปล่าเป็นภาษาอังกฤษกับคณะกรรมการที่ ขน.แต่งตั้ง (ผนร.,ผตท.,นายเรือต่างประเทศ) และสอบไล่ภาคปฏิบัติการบนเรือสินค้ากับ จนร.อาวุโสที่นร.แต่งตั้ง (15 วัน) 

กระบวนงานที่ 8 : การรับใบอนุญาตนำร่องพิเศษ(ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบเป็นเงิน 70 บาท ก่อนรับใบอนุญาต) 

กระบวนงานที่ 9 : ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเมื่อผ่านการประกาศผลสอบไล่ได้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำร่องชั้น 2 ค. (15 วัน)

ระยะเวลาบริการ
8 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 8.5 เดือน

ค่าธรรมเนียม
ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบเป็นเงิน 70 บาท ก่อนรับใบอนุญาต