ฝึกและทดสอบความรู้ความสามารถและออกใบอนุญาตให้นายเรือไทยที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นำ

ในปัจจุบันกองนำร่องมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกและทดสอบความรู้ ความสามารถ และออกใบอนุญาตให้นายเรือไทยที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้นำร่องพิเศษ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการ
1. กระบวนงานที่ 1: จัดเตรียมเอกสาร
2. กระบวนงานที่ 2: การสมัครสอบโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือขอสมัครสอบด้วยตนเอง 
3. กระบวนงานที่ 3: การตรวจสอบเอกสาร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารและหลักฐานต่างๆ (30 นาที) 
4. กระบวนงานที่ 4: กองฯ ทำเรื่องขออนุมัติรับสมัครสอบ พร้อมแต่งตั้งกรรมการสอบ (2 วัน) 
5. กระบวนงานที่ 5: ทำการสอบนำร่องพิเศษภาควิชาการ (2 ชั่วโมง) ทำการสอบนำร่องพิเศษภาคปฏิบัติ (1-2 วัน) 
6. กระบวนงานที่ 6: รายงานผลการสอบ พร้อมจัดทำใบอนุญาตนำร่องพิเศษให้ผู้มีอำนาจลงนาม (2 วัน) 
7. กระบวนงานที่ 7: การรับใบอนุญาตนำร่องพิเศษ (ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม ระเบียบเป็นเงิน 70 บาท ก่อนรับใบอนุญาต)

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
7 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5-6 วัน 2 ชั่วโมง 30 นาที.

ค่าธรรมเนียม
ผู้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม ระเบียบเป็นเงิน 70 บาท ก่อนรับใบอนุญาต