การบริการตรวจสอบสถานการณ์ออกใบประกาศนียบัตรของหลักสูตรด้านพาณิชย์นาวี

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านพาณิชย์นาวี สามารถทำการตรวจสอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th/

ขั้นตอนการให้บริการ
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านพาณิชย์นาวี สามารถทำการตรวจสอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการฝึกอบรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.mmtc.ac.th/โดยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามที่มีในเว็บไซต์ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดปุ่ม “ตรวจสอบ” 
           จากนั้นทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะทำการส่งอีเมล์ไปยังอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ในแบบฟอร์ม เพื่อแจ้งผลยืนยันการตรวจสอบประกาศนียบัตรที่ท่านต้องการทราบว่า เป็นประกาศนียบัตรฉบับจริงที่ออกให้โดยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือไม่ ในโอกาสแรกที่ทำได้ 
ขั้นตอน
        1.ยื่นคำร้องตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์  http://www.mmtc.ac.th 
        2.เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบไปยังอีเมล์ที่แจ้งไว้

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -