การบริการรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านพาณิชย์นาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านวิชาชีพ การเดินเรือเริ่มเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514 ปัจจุบัน เปิดดำเนินการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษาดังนี้ 
หลักสูตรการศึกษา 
แบ่งย่อยออกเป็น 3 หลักสูตร คือ 
  1.   หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรปกติ) 5 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 
  2.   หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรพิเศษ) 3 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับ ปวส. 
  3.   หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรเร่งรัด) 2.5 ปี สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 
นอกจากนี้ทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ต้องทำงาน (ปฏิบัติงาน) ทางด้านพาณิชย์นาวี ซึ่งแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.   การฝึกอบรมหลักสูตรนายประจำเรือ 
  2.   การฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไปทั่วไป

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ยื่นคำร้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและเรียนตามหลักสูตรที่ต้องการ
2. ชำระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมและการศึกษาหลักสูตรพาณิชย์นาวี
3. เข้ารับการฝึกอบรม เรียน และทดสอบตามหลักสูตรที่
4. รับเอกสารสำคัญรับรอง

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -