การรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักศึกษาวิศวกรรมรถไฟ

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ยื่นคำร้องสมัครเรียนตามหลักสูตรที่ต้องการ
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. เรียนตามหลักสูตร
4. รับเอกสารสำคัญรับรองคุณสมบัติ 
ขั้นตอนการดำเนินการ

หลักฐานที่ใช้
 1. ใบสุทธิ ใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) หรือประกาศนียบัตร ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษาตรงตามสาขาที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 2. ใบสมัครสอบที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริง เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงอย่างชัดเจน
 3. รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองว่าเป็นบุตร ครฟ. หรือบุตรอดีต ครฟ. ที่ออกให้โดยผู้บังคับบัญชาของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร ในกรณีที่สมัครประเภทบุตร ครฟ.
 6. หลักฐานว่าจบ รด. ชั้นปีที่ 3 หรือเอกสารแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
 7. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสารหน้าหลัง 1 ฉบับ
 8. ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท และจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 200 บาท