การบริการข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมรถไฟ

1. สาขาวิชาช่างโยธา 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม พัฒนา ซ่อมบูรณะ บำรุงรักษา ออกแบบแผนผัง ผลิต และซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ จัดทำโครงการวางแผนปฏิบัติ ซ่อมแซม ทาง สะพาน ช่องระบายน้ำ อุโมงค์ อาคารสถานที่ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ และงานด้านเทคนิควิศวกรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2. สาขาวิชาช่างเครื่องกล 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุม การบำรุงรักษา ซ่อมแซม ออกแบบ สร้างการจัดหารถจักร รถโดยสาร รถสินค้าและล้อเลื่อนอื่น ๆ งานด้านเทคนิควิศวกรรมตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 3. สาขาวิชาการเดินรถ 
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การวางแผน การสั่งการ ควบคุม ดูแล การบริหารจัดการเดินรถ เพื่อรับส่งผู้โดยสารและสินค้า ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ขั้นตอนการให้บริการ
การรับสมัคร 
1. ประเภทบุคคลภายนอก รับสมัครจากนักศึกษาทั่วไป ที่เป็นบุคคลภายนอก 
2. ประเภทบุตรพนักงานรถไฟ (ครฟ.) รับสมัครจากนักศึกษาที่เป็นบุตรพนักงานรถไฟ หรือบุตรอดีตพนักงานรถไฟ 
วิธีการรับสมัคร 
ซื้อคู่มือการสมัครและใบสมัคร ราคาชุดละ 50 บาท ได้โดยตรงที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถนนกำแพงเพชร 2 ตรงข้ามโรงเรียนหอวัง หลังสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 
การยื่นใบสมัคร 
ต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ที่อาคารสัมมนา โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา ในเวลา 09.00 น. - 16.00 น.

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -