การบริการข้อมูลหลักสูตรด้านการบิน

เป็นหลักสูตรการฝึกบิน เพื่อสำเร็จเป็นนักบินพาณิชย์ ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีเครื่องบิน (Commercial Pilot License Aero plane) พร้อมศักย์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) และศักย์การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine Rating) โดย สถาบันการบินพลเรือน มีหลักสูตรนักบินอยู่หลายประเภท ได้แก่
 
  • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน
  • หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์
  • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน
  • หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เฮลิคอปเตอร์
  • หลักสูตรเพิ่มศักย์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
  • หลักสูตรเพิ่มศักย์การบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

ขั้นตอนการให้บริการ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ


หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -