การประชาสัมพันธ์ข้อมูล โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

ขั้นตอนการให้บริการ
 ยื่นคำขอที่ฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพการสอนขับรถยนต์ พร้อมด้วยหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล, หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์, หลักฐานการใช้ที่ดิน, แบบแปลนสนามสอบขับรถ

หลักฐานที่ใช้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน 
2. บัตรประจำตัวประชาชน 
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ 
5. หลักฐานการใช้ที่ดิน 
6. แบบแปลนสนามสอบขับรถ

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -